C.V. De Parkuule

jeugdprinsenpaar

JEUGDPRINSES LORELEI 1

Leef luuj van Austroa
Gaer will ich mich aan uch vuursjtelle.
Ich bin Lorelei Schmitz, bin 10 jaor, gebaore in Heële, mer getaoge in Austroa.
Ich bin ‘t döchterke van Holger en Pascale en het zösterke van Valentijn.
Ich zit samen mit Jeugdprins Youri in groep 7b van basissjoeël De Verrekieker bie juffrouw Ellen en Louise.
In miene vrieëe tied gaon ich turnen bie SVO Oirsbeek en sjpieël ich gitaar bie de popsjoeël Parkstad.
Vastelaovend viere zit in mien blood. Dat höb ich van mien mam, mien oma en opa, mer natuurlik ooch van miene petenonk der Hossa Prinz!
Elk jaor loupe vier mit in de optoch samen mit ozze eigen vastelaovesgroep. Samen maeke veer ummer väöl sjpass en plezeer en is ‘t ‘nne dolle boel.
Dat ich noe bin oetgekoaze om jeugdprinses van de Parkuule te zieën is ‘nne druim dea oetkump.
Ich haop dat vier samen mit jeugdprins Youri, Prins Bram, oos adjudanten Lorena en Tuur, oos femilie, al mien vriendinnekes en vreundjes en alle luuj van Austroa, ‘nne geweldige vastelaovend zulle höbbe. Laote vier samen gans Austroa op ziene kop zette!

Alaaf
Jeugdprinses Lorelei de Ieësjte

 

JEUGDPRINS YOURI 1

 

Beste Luuj van Austroa,
Gaer wil ich mich aan uch vuursjtelle, ich bin Youri Nooijen en tieën jaor awt. Ich bin gebaore in Heële en woeën in de agneshuijnsjtraot in Austroa.
Mien Auwers zieën Maurice en Wendy en ich höb nog ‘nne groeëte broor Martin.
Ich zit in groep 7 van basissjoeël de Verrekieker bie juffrouw Ellen en Louise. Noa sjoeël doon ich gear ff chillen achter de computer, Minecraft sjpiele en de vlog van Enzo Knoll kieken.
Ooch ving ich ’t hiërlik om op miene mountainbike doeër de buffer te kretzen.

Miene groeëtste hobby is de Sjotterie, vief jaor geleje is ´t allemaol begos, ieërs leep ich mit de diksels, wie mien pap en mam keuningspaar waore leep ich vol trots in de pas es bordjesdrager. En noe sinds twieë joar sjpieël ich greutsj op mien trompet. Dit höb ich toch waal te danke aan inne dea hieël väöl ingele geduld mit mich heij…………hè Andre!!
Sjporten doeën ich ooch gear, drie kier per waek gaon ich nao Taekwondo en Hapkido bie sjportsjoeël Hwarang in Merkelbik.

Vastelaovend viere ving ich ‘t sjiekste wat d’r is. Dat ich noe bin oetgekaoze om jeugdprins te waere van de Parkuule ving ich ‘n groeëte ieër! Ich verheug mich ontzettend veur hoeëg op de wage te sjtaon.
Ich weet zieëker dat ich samen mit miene adjudant Tuur, jeugdprinses Lorelei en Prins Bram en alle luuj van Austroa ‘nne geweldige vastelaovend gaon höbbe,

Alaaf, Youri Nooijen

De proclamatie:

Leef luuj van Austroa
Vuur uch sjtoan Jeugdprins Youri de Ieësjste, heerser uever de Agnes Huynsjtroat
en
Jeugdprinses Lorelei de Ieësjte Barones van de Gyselaar
vier gaeve uch te versjtoan en loate uch weite

Ten Ieësjte (Youri):
Dat veer super blie zeen om hie te moge sjtoan en neet mier te hove zjwiege.

Ten Twieëde (Lorelei):
Vier same mit oos Adjudanten Tuur en Lorena vuur inne onvergaetelikke vasteloavend in Austroa goan zörge.

Ten Driede (Youri):
Dat veer same in groep 7 bie juf Ellen en juf Louise zitte en oetkieke noa de kingeroptoch van oos sjoeël.

Ten Veerde (Lorelei):
Dat veer houpe dat veul kinger van groep 7 en 8 noa project 11 kome.

Ten Viefde (Youri):
Dat veer gruuts ziën dat veer dit joar op het balkon moage sjtoan van het aut gemeintehoeës op de mert en doa de uul moage onthullen.

Ten Zösde (Lorelei):
Dat vier Jiëkerinne wille oprope, oud en jonk, groeët en kleen, mit te lope in ozze optoch op moandig en same mit os veul plezeer te make.

Ten Zieëvende (Youri):
Dat vier houpe dat het hoeswerk wurt aafgesjaft tot noa de vasteloavend.

Ten Achtste (Lorelei):
Dat ich houp dat miene pap, zoeëlank vier Prins en Prinses, zieën inne echte vastelaovendvierder wurt.

Ten Neügende (Youri):
Dat vier houpe dat op karnavalsdinsdig alle luui van Austrao noa de mert kome om same mit oos het vasteloavendleech oet te maeke.

Ten Tieënde (Lorelei):
Wae Esjgoonsdig nog mood haet kint same mit os en de Parkuule nog inne hiering komme biete en `n esjkruutz hoale bie Jan van Cep.

Ten Ellefde
Noe sjleete vier os proclamatie aaf en roape veer drie keer Austroa Alaaf!